Fakta om NA

Et fellesskap av rusavhengige i tilfriskning
Anonyme Narkomane er en internasjonal, fellesskaps basert forening av rusavhengige i tilfriskning. Med sin start i 1953, er NA bevegelsen en av verdens eldste og største av sitt slag. NA har mer enn 70 000 ukentlig møter i mer enn 131 land.

Utvikling
Anonyme Narkomane sprang ut fra bevegelsen Anonyme Alkoholikere på slutten av førtitallet. De første møtene vokste frem i Los Angeles i California, USA, tidlig på femtitallet. I mange år vokste fellesskapet meget sakte, og spredde seg fra Los Angeles til andre større byer i Nord-Amerika, samt til Australia på begynnelsen av syttitallet. Det første møtet med lokale delegater kom i stand i 1978. I 1983 publiserte Anonyme Narkomane sin egen bok, «Basic Text», og siden har det vokst svært raskt. Grupper ble dannet i Brasil, Colombia, Tyskland, India, Irland, Japan, New Zealand og Storbritannia. I de tre årene som fulgte etter den første utgivelsen av NAs Basic Text, ble antall grupper i Anonyme Narkomane nesten tredoblet. I dag er Anonyme Narkomane relativt godt etablert i det meste av det vestlige Europa, Amerika, Australia og New Zealand. Nye grupper og NA fellesskap finnes rundt på det indiske kontinent, Afrika, Øst-Asia, Midtøsten og Øst-Europa.

Program
NAs første brosjyre, med fellesskapets navn, kjent blant medlemmene som «the White Booklet,» beskriver Anonyme Narkomane som «et ikke-profiterende fellesskap av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem … rusavhengige i tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfrie.» Medlemskap er åpent for alle rusavhengige, uansett hvilket rusmiddel eller kombinasjon av rusmiddel som brukes. Det finnes ingen sosiale, religiøse, økonomiske, rasebestemmende, etniske, nasjonale, kjønnsmessige eller statusmessige restriksjoner på medlemskap. Medlemskap i Anonyme Narkomane er frivillig, og det føres ikke noen medlemslister eller fremmøte registre. NA har ingen inngangspenger eller avgifter. De fleste medlemmene bidrar regelmessig med små pengebidrag for å dekke utgiftene forbundet med å avholde gruppens møter. Det ligger dog ingen forpliktelse bak dette.

Kjernen i Anonyme Narkomanes tilfriskningsprogram er de Tolv Trinn, som er tilpasset fra Anonyme Alkoholikere. Disse «trinnene» består i å innrømme at det er et problem, søke hjelp, selvransakelse, prate konfidensielt med noen om hva man finner, gjøre opp for seg der hvor det har blitt påført skade, og arbeide med andre rusavhengige som ønsker å tilfriskne. Sentralt i programmet er at det legges vekt på hva som refereres til som «en åndelig oppvåkning». Det legges vekt på oppvåkningens praktiske side, ikke dens filosofiske eller metafysiske betydning. Anonyme Narkomane er i seg selv ikke-religiøst, og oppmuntrer hvert enkelt medlem til å kultivere en individuell forståelse, religiøs eller ikke, av denne «åndelige oppvåkning».

Anonyme Narkomane tror at en av nøklene til dets suksess er den terapeutiske verdien av at rusavhengige arbeider med andre rusavhengige. Anonyme Narkomane har ingen profesjonelle terapeuter, ingen faste fasiliteter, og ingen klinikker. NA tilbyr ingen faglige, legale, økonomiske, psykiatriske eller medisinske tjenester.

Den primære tjenesten som ytes av Anonyme Narkomane er NA gruppemøter. Hver gruppe driver seg selv basert på prinsipper som er like for hele organisasjonen. Disse prinsippene finnes nedfelt i fellesskapets litteratur. De fleste grupper leier plass for sine ukentlige møter i bygninger som drives av offentlige, religiøse eller frivillige organisasjoner. Møtene ledes av NA medlemmer. Medlemmene deltar ved å etter tur dele med seg av deres erfaringer med å tilfriskne fra avhengighet.

Anonyme Narkomane bruker et erfaringsorientert sykdomsbegrep om konseptet avhengighet. Anonyme Narkomane oppfatter ikke sin bruk av begrepet «sykdom» på en medisinsk eller terapeutisk måte. NA prøver heller ikke å overbevise andre om riktigheten ved dette synspunktet. NA bevegelsen hevder kun at dets medlemmer har funnet ut at en akseptering av avhengighet som en sykdom, er effektivt i å hjelpe dem til å akseptere deres situasjon.

Selv om NA’s eneste krav for medlemskap er «et ønske om å slutte å bruke rusmidler» oppmuntrer Anonyme Narkomane sine medlemmer til å være fullstendig avholdende fra alle typer rusmidler, alkohol inkludert. Det er NA medlemmers erfaring at en fullstendig og sammenhengende avholdenhet er det som fungerer best som et grunnlag for tilfriskning og personlig vekst. Bruken av koffein, nikotin, sukker eller medisiner foreskrevet for en spesifikk medisinsk eller psykiatrisk tilstand, blir verken oppmuntret eller forbudt av Anonyme Narkomane. Anonyme Narkomane erkjenner at det er mange spørsmål innenfor disse områdene, men føler at det er opp til den enkelte å svare på disse, og oppmuntrer alle til å konsultere sin erfaring, andre medlemmers erfaring, og kvalifiserte helsepersonell når de skal ta en bestemmelse om dette.

Medlemmer i NA erkjenner at NA kun er en organisasjon blant mange som arbeider med problemet med avhengighet til rusmidler, og Anonyme Narkomane hevder ikke å ha et program som vil fungere for alle rusavhengige under alle forhold. Eller at dets terapeutiske synspunkter bør bli allment adoptert. Hvis Anonyme Narkomane kan være til hjelp for rusavhengige under din omsorg eller i ditt nærsamfunn, står det klar til å være til tjeneste.

Organisasjon av tjenester
NA gruppen er den grunnleggende enheten i organisasjonen Anonyme Narkomane. I et land hvor Anonyme Narkomane er et relativt nytt fenomen, er NA gruppen det eneste organisasjonsnivået. I et land hvor flere Anonyme Narkomane grupper har hatt en sjanse til å utvikles og stabiliseres, velger gruppene delegater som danner lokale tjenestekomiteer. Disse områdekomiteene utfører vanligvis flere typer tjenester som bl.a.:

  • Distribusjon av Anonyme Narkomanes litteratur
  • Informasjonstjenester pr. telefon
  • Offentlig informasjonspresentasjoner for behandlingspersonell, frivillige organisasjoner, statelige organer, og skoler
  • Panelpresentasjoner for å la personer i behandling eller fengsel bli kjent med NA-programmet
  • Møtelister med informasjon for det enkelte medlem, og til bruk for besøkende klient-gruppe

I noen land, særlig i større land hvor Anonyme Narkomane er spesielt godt etablert, har et antall områdekomiteer gått sammen for å danne regioner. Disse regionskomiteene håndterer tjenester som berører hele den nasjonale bevegelsen, mens områdekomiteene håndterer lokale tjenester.Et internasjonalt delegatmøte (World Service Conference), gir veiledning om saker som berører hele organisasjonen. Primært blant prioriteringene til NAs verdenstjenester, er aktiviteter som støtter unge fellesskap, og oversettelse av Anonyme Narkomanes litteratur. For mer informasjon, kontakt enten World Service Office (hovedkvarteret) i Los Angeles eller det europeiske underkontoret i Brussel. Postadresse, telefonnummer, faksnummer og webside adresse kan finnes her.

Holdninger til relaterte saker eller institusjoner
For å holde fast ved sitt fokus har Anonyme Narkomane etablert en tradisjon av ikke å støtte andre saker og tar ikke, som organisasjon, standpunkt i saker som ligger utenfor dets spesifikke aktivitetsområde. Anonyme Narkomane uttrykker ikke meninger, enten for eller i mot, om samfunnsmessige, sosiale, medisinske, rettslige eller religiøse saker. Det tar heller ingen standpunkter rundt avhengighetsrelaterte saker som kriminalitet, bruk av politimakt, legalisering av narkotika eller straff, prostitusjon, HIV infeksjon, eller «gratis sprøyte» – program.

Anonyme Narkomane er fullstendig selvhjulpne og aksepterer ikke bidrag fra ikke-medlemmer. På samme måte er det generelt forstått at grupper og tjenestekomiteer drives av medlemmer, for medlemmer.

NA vil verken støtte eller motarbeide noen annen organisasjons filosofi eller metoder. Anonyme Narkomane tror at dens eneste virke skal være å gi en plattform hvor rusavhengige kan dele sin tilfriskning med hverandre. Dette betyr selvfølgelig ikke at Anonyme Narkomane ikke tror at det finnes andre «gode» eller «brukbare» organisasjoner. Men for å være fri for den distraksjon som kontroverser medfører, fokuserer NA all sin energi på sitt spesielle kompetanseområde, og overlater til andre å oppnå sine mål.

Å samarbeide med Anonyme Narkomane
Selv om, som før sagt, visse tradisjoner veileder NAs relasjoner med andre organisasjoner, ønsker Anonyme Narkomane å samarbeide med personer i stat, kirke, hjelpeprofesjoner og private frivillige organisasjoner. Til gjengjeld er NA glad for å kunne samarbeide med de som er interessert i Anonyme Narkomane ved å tilby informasjon, litteratur, og informasjon om tilfriskning i NA-fellesskapet. NAs ikke-rusavhengige venner har vært viktige i arbeidet med å starte Anonyme Narkomane i mange land og har hjulpet NA til å vokse.

Demografi
Det har ikke blitt foretatt noen fullstendige undersøkelser av medlemskap i Anonyme Narkomane fram til i dag. Dette fordi NA vektlegger å beskytte anonymiteten til sine medlemmer. Men ved hvert eneste Verdenskonvent siden 1996 har NA World Services foretatt demografiske spørreundersøkelser. Nesten halvparten av de 13 500 besøkende ved Na’s 29. Verdenskonvent i Atlanta i U.S.A. i 2002 svarte på spørreundersøkelsen.

ALDER
Gjennomsnittsalder er 41 år.
20 og yngre 2 %
21-30 11 %
31-40 32 %
41-50 41 %
51-60 11 %
61 og eldre 1 %
Svarte ikke 2 %

KJØNN
55 % menn
44 % kvinner
1 % svarte ikke på dette spørsmålet

YRKE
Høyskoleutdannet 19 %
Annet/selvstendig 16 %
Leder/Administrator 15 %
Helsevesenet 13 %
Serviceyrker 8 %
Håndverk 8 %
Handel 5 %
Religiøst arbeid 5 %
Kunsthåndverk/kunst 4 %
Utdanning 3 %
Transport 3 %
Svarte ikke 1 %

ARBEIDSFORHOLD
Heltid 75 %
Deltid 8 %
Arbeidsledig 6 %
Trygdet 3 %
Hjemmeværende 3 %
Student/skoleelev 3 %
Svarte ikke 2 %

HVOR VIKTIG VAR DITT FØRSTE NA-MØTE?
Meget viktig 53 %
Nøytral 15 %
Viktig 11 %
Ikke viktig 8 %
Litt viktig 7 %
Svarte ikke 6 %

PÅVIRKNING TIL Å GÅ PÅ FØRSTE NA-MØTE
Man kunne krysse av på flere svaralternativ samtidig. Vi viser de syv mest valgte. Behandling 62 %
Et annet NA medlem 45 %
Familien 21 %
Domstolene 20 %
AA medlem 10 %
NA litteratur 8 %
Annet 6 %

RUSFRI TID
Mindre enn 1 år 9 %
1-5 37 %
6-10 26 %
11-20 26 %
21 eller mer 2 %

SPONSORSKAP En sponsor er et erfarent medlem av Anonyme Narkomane som vi søker veiledning i vår egen tilfriskning hos. Mange av medlemmene i NA mener at sponsorskapet er en livsviktig del av tilfriskningsprosessen, og sponsorskap har med årene blitt et viktig og grunnleggende verktøy i den livsstilen NA tilbyr. 91 % av de som til nå har deltatt i spørreundersøkelsene hadde en sponsor på de tidspunktet de ble spurt. De som svarte ga på sin side sponsorstøtte til gjennomsnittlig 3.46 medlemmer.

RELIGIØS BAKGRUNN
Alle religiøse bakgrunner er representert blant NA-medlemmer. I en gitt nasjonal bevegelse, reflekterer medlemskap som oftest mangfoldet eller homogeniteten av de forskjellige kulturene i samfunnet ellers.

VEKSTRATER
Fordi det ikke føres noen lister over fremmøte, er det umulig selv å estimere hvilken prosentandel av de som kommer til Anonyme Narkomane som til slutt oppnår lang rusfri tid. Den eneste sikre indikatoren på programmets suksess, er den raske veksten i antall registerte Anonyme Narkomane møter i de siste tiårene, og den raske spredningen av Anonyme Narkomane utenfor Nord-Amerika. I 1978 var det færre enn 200 registrerte grupper i tre land. I 1983 hadde flere enn et dusin land mer enn 2.966 møter. I 1994 visste vi om 19.822 ukentlige møter i syv og sytti land. Og i 2002 var det registrert mer enn 30 000 møter i over 108 land.

World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, California 91409
USA
Telefon: 0091-818-773-9999
Fax: 0091-818-700-0700

WSO Europe
48 Rue de l’Été/Zomerstraat
B-1050 Brussels
Belgium
Telefon: 00932-2-646-6012
Fax: 00932-2-649-9239

Dette er en oversettelse av en artikkel som første gang ble presentert på ICAAs 18nde Internasjonale Institutt for Motvirkning og Behandling av Rusavhengighet, Berlin, juli 1990. Den ble oppdatert i mai 1995. Denne engelske versjonen finnes på WSOs hjemmeside her