Notat om avhengighet

Hva er avhengighet
Dette er en oversettelse av notatet "What is Addiction" som kan finnes i orginal på NAs sentrale hjemmeside her

Oversettelsen er gjort for å tydeliggjøre ovenfor den norske offentlighet hva Anonyme Narkomane mener med begrepet "avhengighet". World Service Board of Trustees skrev "What is Addiction"-notatet i løpet av konferanseåret 1988-1989. Det ble revidert i løpet av konferanseåret 1995-96.

Oppgaven med å definere avhengighet har gjennom historien vært en utfordring for leger, dommer, prester, rusavhengige, deres familier, og offentligheten. Det finnes like mange mulige definisjoner som det er grupper som har en interesse av å definere avhengighet. Disse definisjonene vektlegger ting som psykisk avhengighet, familieforhold, atferdsproblemer og moral. Listen kunne lages lenger, og NA kunne komme opp med sin egen definisjon og legge denne til listen. Heldigvis styrer vår tiende tradisjon oss bort fra slike offentlige debatter. (Anonyme Narkomane har tolv tradisjoner som følges for å sikre alle NA-grupper den frihet de trenger for å bringe budskapet om tilfriskning videre.) Det er klart at det ikke er NAs oppgave å debattere slike saker. Vår oppgave er å bringe budskapet om tilfriskning til den rusavhengige som fortsatt lider.

Det er allikevel viktig for tilfriskningsprosessen at vi definerer avhengighet for oss selv. Når alt kommer til alt innrømmer vi at vi er maktesløse ovenfor den i trinn en. Denne innrømmelsen er grunnlaget vi bygger vår tilfriskning på. Så spørsmålet "Hva er avhengighet" er megetrelevant, og fellesskapet har et ansvar for å vurdere det nøye. Denne diskusjonen kommer ikke til å ta for seg den generelle forståelsen i fellesskapet av hva avhengighet er. Den tolkningen kan finnes i Basic Text; særlig i kapitlet "Hvem er rusavhengig?" I stedet vil vi fokusere på en del vanskelige områder som World Service Board of Trustees har blitt bedt om å vurdere.

Er avhengighet en sykdom?
Dette er et av de spørsmålene om avhengighet som er vanskelig å besvare. Det er mye offentlig debatt rundt spørsmålet om avhengighet er en sykdom, og vi velger å ikke delta i denne debatten. Men det er vårt fellesskaps kollektive erfaring og forståelse at avhengighet faktisk er en sykdom. Vi har ingen grunn til å utfordre denne oppfatninga nå. Den har tjent oss vel.

Vår erfaring med avhengighet er at når vi aksepterer at de ner en sykdom vi er maktesløse ovenfor, gir en slik overgivelse et grunnlag for tilfriskning gjennom de tolv trinn. (Anonyme Narkomanes tolv trinn er en tilpasning etter Anonyme Alkoholikers tolv trinn og har som formål å gi enhver rusavhenig som ønsker det, frihet fra aktiv avhengighet.) Antallet NA-medlemmer som lever i frihet fra aktiv avhengighet viser at denne filosofien har virket for oss. Så selv om vi som fellesskap ikke er i posisjon til å argumentere for hva som i den strengeste medisinske forstand er eller ikke er en sykdom, er vi fullstendig overbevist om at vår bruk av ordet "sykdom" er passende når det gjelder å beskrive vår tilstand. Hovedpoenget er at innenfor yrker som medisin, teologi, psykiatri, og rettsvesen definerer fagpersonell "avhengighet" ut i fra begreper og formål som tilhører deres fagområder. Det gjør vi også. Anonyme Narkomane definerer "avhengighet" ut i fra et formål om å tilby tilfriskning fra den. Vi behandler avhengighet som en sykdom fordi det har mening for oss, og fordi det fungerer. Vi har ikke behov for å diskutere temaet ytterligere.

Betyr "avhengighet" bare rusmiddelavhengighet?
Hva med andre typer av avhengighet? Med ordet "avhengighet" mener vi faktisk "rusmiddelavhengighet" eller "rusavhengighet". Vår tredje tradisjon sier: "Det eneste kravet til medlemskap er et ønske om å slutte å bruke rusmidler". (Oversettelsen her er ikke direkte siden den norske oversettelsen av tradisjon tre ikke er ordrett.) Som et fellesskap, legger vi stor vekt på det faktum at vi i trinnene har skiftet fokus fra et spesielt rusmiddel over på selve avhengigheten. Vi har gjort dette ved å formulere trinn en som "maktesløs ovenfor vår avhengighet" heller enn "maktesløs ovenfor rusmidler" eller "maktesløs ovenfor narkotiske stoffer". Enhver ordlegging av trinn en som nevner spesielle rusmidler, eller rusmidler i det hele tatt, ville ha uttrykket dette prinsippet med mye mindre kraft enn vår nåværende formulering.

Hvis vi hadde utvidet oppmerksomheten vår fra å omfatte rusmidler, til å omfatte andre typer avhengighet, tror vi at vi ville skadet den atmosfæren på møtene våre som gjør det mulig for rusavhengige å kjenne seg igjen i hverandre. Balansen vi søker er delikat. På den ene siden må vi ha såpass god forståelse av vårt første trinn at vi kan fokusere på på sykdommen avhengighet under delingen på møtene. Da fokuserer vi så bredt at vi inkluderer alle rusavhengige. På den andre siden må vi være så entydige at nye medlemmer kan identifisere seg med oss.

Hvorfor har da fellesskapet vårt fått navn etter en spesiell gruppe rusmidler? Siden det er sant at vi ikke forsøker å fokusere på noe bestemt rusmiddel på våre møter, har mange av våre medlemmer spurt om hvorfor vi da kalles Anonyme Narkomane. Ville ikke Anonyme Avhengige eller Anonyme Rusmiddelavhengige være mer passende navn? Det er sant at navnet på vårt fellesskap kan se ut til å være i strid med vår filosofi og med variasjonene i grunnlaget for medlemskap. Da fellesskap ble grunnlagt kalte vi oss selv "Anonyme Avhengige". Men to fellesskap som begge kaller seg "AA" ville ha vært vanskelig å skille fra hverandre. Så våre grunnleggere valgte navnet Narcotics Anonymous. På denne tiden refererte "narcotics" til alle typer medikamenter, så dette var et rimelig valg av navn på vårt fellesskap. Det opprinnelige navnet reflekterte derfor vår filosofi om å ikke fokusere på et spesielt rusmiddel eller rusmidler som helhet. Først senere ble ordet "narcotics" forbundet med en bestemt type rusmidler.

Ettersom vårt budskap blir oversatt til andre språk oppstår det et dilemma. Noen ganger oversettes "Narcotics Anonymous" med "Anonyme Avhengige" eller "Anonyme Narkomane" fordi den lokale oversettelses-komiteen forstår filosofien bak vårt program. Andre ganger blir det laget et nytt ord i språket for å bevare en strengere oversettelse av vårt navn. Og noen ganger oversettes "Narcotics Anonymous" ordrett. Det som ser ut til å ha vært viktig for oss er at ånden i NA-budskapet opprettholdes i disse oversettelsene og at programmet vil være gjenkjennbart, ved budskap eller navn, uavhengig av hvilket språk som brukes.

Avslutning
Dette notatet er ment å stimulere den åpne debatten medlemmer i mellom i forhold til hva det vil si å være avhengig. Etter som medlemmer våkner åndelig og deler med hverandre, vil svaret veves inn i vårt fellesskaps tradisjonelle viten. Og så, akkurat som vår tenkning er i ferd med å feste seg i dogmer, kommer en ny generasjon som utfordrer oss med nye, friske perspektiver. Vi ber innstendig våre NA-medlemmer om å ha et åpent sinn og forbli fleksible. Det er viktig å se til vår litteratur og våre erfarne medlemmer for veiledning, men til syvende og sist har ethvert medlem rett til å forstå og anvende dette programmet på den måten som virker best for henne eller han.

Dette er ikke en offisielt godkjent oversettelse. Originalen finnes her