Åpne og lukkede møter

WORLD SERVICE ADMINISTRATIVE STYRES BULLETIN NR. 15

Åpne og lukkede NA-møter

Denne artikkelen ble utarbeidet av World Service Administrative styre i august 1987 som et svar på fellesskapets behov. Denne bulletinen ble revidert i løpet av konferanseåret 1995- 1996.

Vår hensikt med å ta opp temaet åpne og lukkede NA- møter er å hjelpe NA medlemmer til å forstå nøyaktig hva NA møter kan tilby både rusavhengige og ikke-rusavhengige. Det finnes forskjellige typer møter for forskjellige formål. Kommunikasjon fra fellesskapet har avslørt et behov for å forstå hvilken rolle de forskjellige typer møter spiller i å bringe vårt budskap videre.

Den øvrige befolkningen begynner å få en større bevissthet om vårt fellesskap, og interessen for våre møter øker. Det administrative styret har mottatt rapporter angående forvirringen som oppstår når interesserte ikke- rusavhengige eller mennesker som ikke er sikre på om de er rusavhengige er til stede på NA- møter. Denne forvirringen kan forsterkes når disse personene i tillegg deltar aktivt på møtene.

Vårt budskap om tilfriskning på møtene kan bli uklart eller utvannet når mennesker som foreldre, ektefeller, terapeuter, medlemmer av andre fellesskap, eller andre som ikke er NA medlemmer deler eller snakker på NA møter.

Vi oppfordrer alltid til respekt, takt, og diplomati når vi blir konfrontert med situasjoner der ikke- rusavhengige kommer på vanlige NA- møter. De fleste av disse situasjonene skaper ikke noe varig problem for gruppen, men med fortsatt vekst og økt bevissthet om NA, må vi alle se framover. Vi tror, at desto mer bevisste vi er på hva åpne og lukkede møter er, desto bedre forberedt er vi på å bringe budskapet om tilfriskning fra rusavhengighet til andre rusavhengige, og i tillegg dele vårt budskap med andre interesserte.

Det administrative styret i World Service anbefaler følgende retningslinjer og definisjoner:

  1. Et møte i Anonyme Narkomane, enten det er åpent eller lukket, er et tilfluktssted for rusavhengige. Det er ment som et trygt og gunstig sted hvor en rusavhengig kan høre om og delta i tilfriskning fra sykdommen rusavhengighet. Så mye vi enn måtte ønske det, kan vi ikke være alt for alle mennesker.
  2. Et lukket møte i Anonyme Narkomane er for de personene som identifiserer seg som rusavhengige eller for de som er usikre og tror de kanskje kan ha et problem med rusmidler. Et lukket NA- møte tilbyr en frihet som er nødvendig for at NA- medlemmer skal kunne dele mer personlig og intimt. Dette oppnås ved at det skapes en atmosfære der rusavhengige kan være sikrere på at deltagerne vil være i stand til å identifisere seg med dem, og at de deler sine egne erfaringer, styrke og håp.
  3. Et åpent møte er et NA- møte hvor alle som er interessert i hvordan vi har funnet frihet fra aktiv avhengighet kan delta (for eksempel dommere, tilsynsverger, profesjonelle og familiemedlemmer). Det er imidlertid kun NA- medlemmer som kan delta verbalt (altså snakke- oversetters merknad). Et åpent NA- møte tillater mennesker som står utenfor fellesskapet å observere hva Anonyme Narkomane er, og hvordan det virker. Dette kan være til stor hjelp for mennesker som strever for å nå fram til en beslutning om hvorvidt de er rusavhengige. Et åpent møte i Anonyme Narkomane er en metode våre grupper bruker for å oppfylle sine hovedformål- nemlig å bringe budskapet til de rusavhengige som fortsatt lider. Noen grupper bruker også åpne møter for å tillate ikke- rusavhengige venner og familiemedlemmer å feire markeringer sammen med dem.
  4. Vår servicestruktur skaper en arena for å tillate ikke- rusavhengige å delta i Anonyme Narkomane. I tillegg til å innse behovet for, og verdien av ikke- rusavhengige betrodde tjenere (En guide til World Services i NA) og ikke- rusavhengige spesialarbeidere (Tradisjon åtte), finnes det felleskapsgodkjent materiell (En guide til Offentlig Informasjon) som legger til rette for offentlig informasjonsmøter i lokalsamfunnet. Disse møtene er en måte tjenestekomiteer kan formidle informasjon om vårt fellesskap til befolkningen. Disse møtene er ikke vanlige NA- møter, og de er den måten vi foretrekker å informere offentligheten om Anonyme Narkomane. Denne fremgangsmåten sørger for å unngå forvirring, truer ikke anonymiteten, påvirker ikke NA budskapet på vanlige møter, og lar oss fortsette med vår tilfriskning og vår serviceinnsats, samtidig som vi møter behovet til ikke-rusavhengige som er interessert i NA.

(Ettertrykk fra The NA Way Magazine, desember 1987)